Spørgsmål 115: om svaret på L 29 - spørgsmål 96 skal forstås på den måde, at regeringen er klar til at anerkende og fuldbyrde en afgørelse truffet af en juridiciel myndighed i ethvert andet EU-lande

”Skal svaret på L 29 – spørgsmål 96 forstås på den måde, at regeringen er klar til at anerkende og fuldbyrde en afgørelse truffet af en juridiciel myndighed i ethvert andet EU-lande, uden at regeringen i dag ved, på hvilket grundlag disse afgørelser er truffet?”

Svar:

Som det bl.a. fremgår af svaret på spørgsmål nr. 96 vedrørende lovforslaget, indebærer princippet om gensidig anerkendelse som udgangspunkt, at afgørelser truffet af en judiciel myndighed i én medlemsstat skal anerkendes og fuldbyrdes af myndighederne i en anden EU-medlemsstat, når der anmodes herom.

Princippet gør det muligt for EU-landene at samarbejde på en række områder, samtidig med at de enkelte landes nationale lovgivning respekteres.

Princippet gælder dog ikke undtagelsesfrit. De enkelte retsakter om gensidig anerkendelse giver mulighed for at afslå anerkendelse og fuldbyrdelse i visse nærmere opregnede tilfælde.

En EU-medlemsstat vil f.eks. ikke være forpligtet til at fuldbyrde en afgørelse fra en anden medlemsstat i strid med menneskerettighederne som blandt andet fastlagt i EMRK og Chartret om grundlæggende rettigheder.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.