Spørgsmål 110: om, hvorvidt ændringsforslaget til lovforslaget (L 29 – bilag 4) i sin substans er en rent teknisk ændring af lovforslagets § 2, stk. 2

Ministeren bedes bekræfte, at det ændringsforslag, som ministeren har stillet til lovforslaget (L 29 – bilag 4), i sin substans er en rent teknisk ændring af lovforslagets § 2, stk. 2, som alene indebærer, at virkningstidspunktet for lovforslagets § 3 tydeliggøres. Ministeren bedes desuden bekræfte, at der er tale om en politisk tilkendegivelse, der til enhver til kan omgøres af et flertal i Folketinget, når der i det pågældende ændringsforslags bemærkninger står, at Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti har tilkendegivet, at det er en forudsætning for ophævelse af disse partiers veto ift. fremtidigt tilvalg af retsakter på asyl- og indvandringsområdet, at der afholdes folkeafstemning forud for en sådan beslutning.

Svar:

Udenrigsministeren fremsendte den 22. oktober 2015 et ændringsforslag til forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (L 29 - bilag 4).

Det kan bekræftes, at der med ændringsforslaget foretages en teknisk præcisering af lovforslagets § 2, stk. 2, med henblik på en tydeliggørelse af virkningstidspunktet for lovens § 3.

Derudover fremgår det af ændringsforslagets bemærkninger, at Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti har tilkendegivet, at det er en forudsætning for ophævelse af deres vetoret i medfør af punkt 5 i den politiske aftale af 10. december 2014, at der afholdes folkeafstemning forud for eventuelle fremtidige tilvalg af retsakter på asyl- og indvandringsområdet. Afholdelse af en sådan folkeafstemning vil kræve, at der vedtages en særlig lov herom, som vil indeholde de nærmere regler for afstemningen. Aftalepartierne har tilkendegivet at ville stemme for et sådant lovforslag om fremtidig vejledende folkeafstemning.

Lovbemærkningerne sigter således til politisk aftalestof, der efter parlamentarisk praksis ikke til enhver tid og uden videre kan omgøres af et flertal i Folketinget.

Det bemærkes yderligere, at aftalen om Danmark i Europol - ifølge punkt 11 i den politiske aftale af 10. november 2014 - er udtryk for en grundlæggende politisk forståelse mellem de deltagende parter på de områder, aftalen dækker. En ændring af aftalen forudsætter enighed mellem aftalepartierne.

Det er ikke første gang, at politisk enighed om afholdelse af folkeafstemning som forudsætning for ændring af Danmarks tilknytning til EU fremgår af lovbemærkninger. Det samme var tilfældet for det nationale kompromis, der som bekendt har været en anerkendt præmis for skiftende regeringers europapolitik siden 1992.

Det fremgår af punkt I.3 i lovbemærkningerne til lov om Danmarks tiltrædelse af Edinburgh-Afgørelsen og Maastricht-Traktaten fremsat den 9. februar 1993 (som lovforslag L 177), at de 7 aftalepartier bag det nationale kompromis var enige om, at Danmarks holdning til de fire hovedelementer i Maastricht-Traktaten om statsborgerskab, Den Økonomiske og Monetære Union, fælles forsvarspolitik og fælles forsvar, samt retlige og indre anliggender skulle fastlægges ved folkeafstemningen den 18. maj 1993, og at ”den kun kan ændres gennem en ny folkeafstemning”.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.