Spørgsmål 11: om at Danmark både før og efter en eventuel omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning vil være bundet af de samme regler, for så vidt angår grænsekontrol, Schengen-samarbejdet m.v.

"Kan ministeren bekræfte, at Danmark både før og efter en eventuel omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning vil være bundet af de samme regler for så vidt angår grænsekontrol, Schengen-samarbejdet m.v.? Spørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2014-15 (2. samling) på REU alm. del – spørgsmål 211."

Svar:

Det følger af artikel 4 i protokol nr. 22 til Lissabon-Traktaten (forbeholdsprotokollen), at Danmark inden 6 måneder efter, at Rådet har truffet foranstaltning om et forslag om eller initiativ til en udbygning af Schengen-reglerne, beslutter, om Danmark – på mellemstatsligt niveau – vil tilslutte sig foranstaltningen. Danmark har tilsluttet sig alle de Schengen-retsakter, som de andre medlemslande og Europa-Parlamentet har vedtaget.

En omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning medfører grundlæggende alene den ændring, at der fremover bliver tale om et egentligt tilvalg af de pågældende Schengen-retsakter, hvorefter Danmark bliver EU-retligt (overstatsligt) bundet af retsakterne.

Tilvalgsordningen vil således i praksis ikke medføre nogen ændringer i forhold til Schengen-samarbejdet, herunder reglerne om grænsekontrol, fordi Danmark allerede i dag deltager heri.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.