Spørgsmål 105: om udlevering af danske statsborgere til andre EU-lande, når EU's arrestordre bliver overstatslig

”Ønsker regeringen, at Danmark skal afgive suverænitet til EU angående udlevering af danske statsborgere til andre EU-lande, når EU's arrestordre bliver overstatslig?”

Svar:

Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål nr. 97 vedrørende lovforslaget, findes reglerne om udlevering mellem EU-medlemsstaterne af personer, der er sigtet, tiltalt eller dømt for en lovovertrædelse, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne, der er gen-nemført i dansk ret i udleveringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 25. august 2005.

Rammeafgørelsen er vedtaget inden Lissabon-Traktatens ikrafttræden den 1. december 2009 og dermed inden, det politi- og strafferetlige samarbejde blev overstatsligt.

Rammeafgørelsen er derfor ikke omfattet af retsforbeholdet og vil således ikke blive berørt af en eventuel omdannelse af det nuværende retsforbehold til en tilvalgsordning.

Hvis der på et senere tidspunkt – med hjemmel i tredje del, afsnit V, i EUF-Traktaten – måtte blive fremsat forslag til en retsakt med et indhold som det, der er omhandlet i spørgsmålet, vil dette være omfattet af retsforbeholdet, uanset om retsforbeholdet bliver omdannet til en tilvalgsordning eller ej.

Hvis retsforbeholdet omdannes til en tilvalgsordning, vil Danmark i givet fald have mulighed for at tilvælge en sådan retsakt.

Der er ikke aktuelt fremsat forslag til en retsakt med det nævnte indhold.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.