Spørgsmål 104: om Grundlovens krav om, at Danmark kun kan afgive suverænitet i "nærmere bestemt omfang"

”Hvordan mener regeringen, at Grundlovens krav om, at Danmark kun kan afgive suverænitet i "nærmere bestemt omfang" overholdes i forbindelse med den såkaldte tilvalgsordning?”

Svar:

Lovforslaget indebærer, at der på området for retlige og indre anliggender overlades beføjelser til EU efter grundlovens § 20, stk. 1. Lovforslaget skal derfor behandles efter proceduren i grundlovens § 20, stk. 2.

Lovforslaget omfatter både tilvalg af eksisterende og fremtidige retsakter, og der vil ikke efter lovforslaget blive gennemført en ny § 20-procedure i forbindelse med de enkelte tilvalg af retsakter. Dette gælder, uanset om Danmark tilvælger en retsakt på forslagsstadiet eller tilvælger en allerede vedtaget retsakt. Lovforslaget indebærer således, at der på forhånd gen-nemføres én samlet § 20-procedure om overladelse af beføjelser på området for retlige og indre anliggender. Der henvises til pkt. 1 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget og besvarelsen af spørgsmål nr. 23 til lovforslaget.

Det følger af grundlovens § 20 bl.a., at beføjelser alene kan overlades til mellemfolkelige myndigheder ”i nærmere bestemt omfang”. Om denne betingelse fremgår af Højesterets dom i Maastricht-sagen (Ugeskrift for Retsvæsen 1998, side 800), pkt. 9.2, bl.a. følgende:

”Udtrykket »i nærmere bestemt omfang« må forstås således, at der skal foretages en positiv afgrænsning af de overladte beføjelser dels med hensyn til sagsområder, dels med hensyn til beføjelsernes karakter. Afgrænsningen skal gøre det muligt at vurdere suverænitetsafgivelsens omfang. Sagsområderne kan beskrives i rummelige kategorier, og det kan ikke kræves, at omfanget af suverænitetsafgivelsen er angivet så præcist, at der ikke kan blive tale om skøn eller fortolkningstvivl. De overladte beføjelser kan angives ved henvisning til en traktat.

Bestemthedskravet i § 20, stk. 1, udelukker, at det overlades til den internationale organisation selv at bestemme omfanget af sine beføjelser.

Udtrykket »i nærmere bestemt omfang« kan ikke forstås således, at beføjelser, der tilkommer rigets myndigheder, kun kan overlades til en international organisation i begrænset - dvs. mindre - omfang.”

Bilaget til protokol nr. 22 om Danmarks stilling, jf. bilag 2 til lovforslaget, fastlægger, hvilke sagsområder der er omfattet af ordningen, og hvilke retsvirkninger der vil være forbundet med at benytte muligheden for at tilvælge retsakter. Der henvises endvidere til besvarelsen af spørgsmål nr. 84 til lovforslaget.

Den foreslåede omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning inde-bærer på den baggrund efter Justitsministeriets opfattelse, at der i overensstemmelse med grundlovens § 20 overlades beføjelser ”i nærmere bestemt omfang”.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.