Spørgsmål 103: om hvor mange af de øvrige EU-medlemslande der anerkender medmødre juridisk

"Vil ministeren redegøre for, hvor mange af de øvrige EU-medlemslande der anerkender medmødre juridisk?"

Svar:

En fyldestgørende besvarelse af spørgsmålet vil forudsætte en omfattende indsamling af oplysninger fra de andre EU-medlemslande.

En sådan indsamling vil være ganske tids- og ressourcekrævende, og vil efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse ikke stå mål med det resultat, der kan forventes at komme ud af arbejdet. Ministeriet agter derfor ikke at tage initiativ til en sådan indsamling.

Det kan dog oplyses, at der i Sverige er indført en fuldstændig ligestilling af ægtefæller af samme køn med ægtefæller af forskelligt køn. Dette gælder i forhold til forældreskabet til det barn, som den ene ægtefælle føder, og hvor barnet er blevet til, efter at moren er blevet behandlet med kunstig befrugtning. Der henvises til bemærkningerne i Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskel-lige andre love (Medmoderskab m.v.) (L 207), fremsat den 10. april 2013.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.