Spørgsmål 1: om, hvorvidt forslaget til ny Europolforordning bevirker, at de eksisterende samarbejdsaftaler mellem Europol og tredjelande (f.eks. Norge) skal revideres

”Ministeren bedes oplyse, om der er elementer i forslaget til ny Europolforordning (KOM (2013) 0173), der bevirker, at de eksisterende samarbejdsaftaler mellem Europol og  tredjelande (f.eks. Norge) skal revideres. Spørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2014-15 (2. samling), jf. KOM (2013) 0173 spørgsmål 5.”

Svar:

Europol har indgået operationelle aftaler med en række tredjelande, herunder Norge, som bl.a. giver adgang til udveksling af personoplysninger.

Det følger af artikel 31 i Kommissionens forordningsforslag om Europol, at fremtidigt samarbejde mellem Europol og tredjelande, som giver adgang til udveksling af personoplysninger, kræver enten en kommissionsafgørelse om tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau hos tredjelandet eller en aftale mellem EU og tredjelandet, som er indgået i medfør af Traktatens artikel 218 om indgåelse af internationale aftaler, og som giver tilstrækkelige garantier med hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred og fysiske personers  grundlæggende rettigheder og friheder.

Det følger endvidere af bestemmelsen, at Europol kan videregive personoplysninger til tredjelande med hjemmel i en aftale, der er indgået mellem Europol og det pågældende tredjeland efter den eksisterende afgørelse om Europol. Det fremgår desuden af præambelbetragtning 28, at retsvirkningerne af disse aftaler bevares, indtil aftalerne ophæves, annulleres eller ændres i medfør af traktaterne. Der lægges således i forordningsforslaget op til, at de eksisterende aftaler kan fortsætte uændret.

Forordningsforslaget er i øjeblikket under forhandling i Rådet og Europa-Parlamentet, og bestemmelsen kan i den forbindelse undergå ændringer.

Det bemærkes, at svaret er enslydende med Justitsministeriets besvarelse af 28. september 2015 af spørgsmål nr. 5 KOM (2013) 0173 fra Folketingets Europaudvalg.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.