Spørgsmål og svar til lovforslaget om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (L 29)

Spørgsmål 1: om, hvorvidt forslaget til ny Europolforordning bevirker, at de eksisterende samarbejdsaftaler mellem Europol og tredjelande (f.eks. Norge) skal revideres

Spørgsmål 2: om, hvordan regeringen forventer, at det gældende retsgrundlag vedrørende Europol vil blive ophævet for Danmark

Spørgsmål 3: om ministerens redegørelse af karakteren af samarbejde mellem Europol og tredjelandes myndigheder

Spørgsmål 4: om at redegøre for proceduren for tilvalg af nye EU retsakter på RIA området i fremtiden

Spørgsmål 5: om Danmarks rettigheder og proceduren for, hvis et direktiv eller en forordning, som Danmark har tilsluttet sig

Spørgsmål 6: om hvor langt EU er i processen omkring revisionen af Europol-forordningen, og hvilke konsekvenser vil det få for Danmark?

Spørgsmål 7: om hvor mange opslag dansk politi foretog i 2014 i hhv. EIS og i SIENA?  

Spørgsmål 8: om Norges brug af Europols søgesystemer

Spørgsmål 9: om hvordan et europæisk register over flypassagerer (PNR) vil bidrage til terrorbekæmpelse og forebyggelse i Danmark fremadrettet

Spørgsmål 10: om hvorvidt en parallelaftale vedrørende PNR vil være juridisk mulig

Spørgsmål 11: om at Danmark både før og efter en eventuel omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning vil være bundet af de samme regler, for så vidt angår grænsekontrol, Schengen-samarbejdet m.v.

Spørgsmål 12: om fordelene for danskerne, der skal arve familie i andre EU-lande, såfremt retsforbeholdet omdannes til en tilvalgsordning

Spørgsmål 13: om det vil være muligt at styrke kontrollen i grænseområderne i forhold til de gældende regler for Schengen-området

Spørgsmål 14: om ministeren vil redegøre for kriterier, procedurer og erfaringer i forhold til indgåelse af parallelaftaler efter Lissabontraktaten

Spørgsmål 15: om Danmarks muligheder for at indgå en parallelaftale vedrørende Europol

Spørgsmål 16: om hvor mange danske borgeres oplysninger ligger tilgængelige i EIS eller andre Europol-systemer

Spørgsmål 17: om en udførlig status på forhandlingerne om Europol

Spørgsmål 18: om hvilke beføjelser Europol har

Spørgsmål 19: om hvordan Europol som myndighed kontrolleres

Spørgsmål 20: om hvilke data om borgere Europol har adgang til samt hvilke krav der stilles til opbevaring og databeskyttelse

Spørgsmål 21: om hvorvidt det er foreneligt med grundloven og med EU-retten, hvis lovforslaget ændres, så brugen af tilvalgsordningen begrænses til kun en eller få retsakter, f.eks. Europol

Spørgsmål 22: om kriterierne for udstedelse af en ransagningskendelse i samtlige øvrige 27 EU-lande sammenlignet med de danske regler

Spørgsmål 23: om suverænitetsoverdragelse

Spørgsmål 24: om overdragelse af suverænitet efter grundlovens § 20

Spørgsmål 25: om fremtidig tilvalg af retsakter

Spørgsmål 26: om overdragelse af beføjelser til EU på det retspolitiske område med et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015

Spørgsmål 27: om lovgivningsbeføjelsen i grundloven

Spørgsmål 28: om særlige krav i grundlovens § 20 til vedtagelse af love om overdragelse af beføjelser

Spørgsmål 29: om overdragelse af beføjelser til EU på det retspolitiske område med et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015

Spørgsmål 30: om Danmarks forbehold

Spørgsmål 31: om at et almindeligt folketingsflertal fremover kan tilvælge enhver retsakt

Spørgsmål 32: om grundlovens almene forbud mod at videredelegere lovgivningskompetence

Spørgsmål 33: om hvad det fremtidige grundlovsmæssige hjemmelsgrundlag for tilvalg af retsakter vil være

Spørgsmål 34: om hvori forskellen mellem den danske tilvalgsordning og den tilsvarende britiske tilvalgsordning består

Spørgsmål 35: om hvorvidt regeringen fastholder sin garanti om, at Danmark ikke skal være en del af den EU-lovgivning på asyl- og indvandringsområdet, som Danmark i dag står uden for

Spørgsmål 36: om ministeren vil bekræfte, at Danmark ved tiltrædelsen af en gældende retsakt tiltræder langt mere end den enkelte retsakt, nemlig også den gældende retstilstand ("acquis communautaire")

Spørgsmål 37: om ministeren vil redegøre for "acquis communautaire" i forbindelse med hver enkelt af de 26 retsakter, som regeringen vil tiltræde i tilfælde af et ja til afskaffelsen af retsforbeholdet

Spørgsmål 38: om ministeren vil redegøre for retsafgørelser og retssystemer i hver enkelt af de 27 andre medlemslande

Spørgsmål 39: om ministeren vil garantere, at der ikke sker forringelser af danske virksomheders og borgeres retssikkerhed samt fagforeningers muligheder for at inddrive løntilgodehavender på medlemmernes vegne

Spørgsmål 40: om ministeren vil garantere, at en tiltrædelse af konkursforordningen ikke kan medføre, at lønkrav fra en konkursramt dansk virksomheds ansatte skal vige til fordel for krav, der er rejst af personer eller virksomheder i andre EU-lande på grundlag af forordningen

Spørgsmål 41: om ministeren vil redegøre for, hvad betingelserne er for at indlede en "sekundær insolvensprocedure" ifølge konkursforordningen

Spørgsmål 42: om ministeren kan bekræfte, at en tiltrædelse af konkursforordningen kan medføre, at danske skyldneres navne offentliggøres i udenlandske insolvensregistre uden deres samtykke og vidende

Spørgsmål 43: om hvilke betalingskrav danske myndigheder vil være forpligtet til at anerkende og fuldbyrde, såfremt Danmark tiltræder betalingspåkravsprocedureforordningen

Spørgsmål 44: om hvilke betalingskrav danske myndigheder vil være forpligtet til at anerkende og fuldbyrde, såfremt Danmark tiltræder småkravsprocedureforordningen

Spørgsmål 45: om hvilken betydning tiltrædelsen af Rom II-forordningen, konkursforordningen, kontosikringsforordningen, betalingspåkravsprocedureforordningen og småkravsprocedureforordningen har for danske fagforeninger

Spørgsmål 46: om hvor mange søgninger Danmark har udført i EIS i 2014

Spørgsmål 47: om hvad forklaringen er på, at Danmark står for hele 19 pct. af søgningerne i EIS, når Danmark kun udgør omkring 1 pct. af EU's borgere

Spørgsmål 48: om antallet af søgninger i EIS i forhold til omfanget af kriminalitet

Spørgsmål 49: om ministerens vurdering af sammenhængen mellem enkelte landes søgninger i EIS og kriminaliteten i de pågældende lande vedrørende de forbrydelser, som Europol beskæftiger sig med

Spørgsmål 50: om hvordan ministeren vil sikre, at borgere i Danmark fremover sikres et klart kendskab til, hvad andre lande anser for kriminelt

Spørgsmål 51: om ministeren kan garantere, at en dansk forbruger, der har købt en vare på nettet i et andet EU-land, ikke får sin bankkontos indestående indefrosset på grund af kendelse om kontosikring

Spørgsmål 52: om ministeren kan garantere, at en dansk virksomhed, der konkurrerer med en virksomhed i et andet EU-land, ikke får virksomhedens bankkonto indefrosset på grund af kendelse om kontosikring

Spørgsmål 53: om hvorvidt kontosikringsdelen også vil kunne anvendes i forhold til lønkonti

Spørgsmål 54: om kriterierne for tilladelse til aflytning i samtlige øvrige 27 EU-lande sammenlignet med de danske regler

Spørgsmål 55:  om kriterierne for tilladelse til beslaglæggelse i samtlige øvrige 27 EU-lande sammenlignet med de danske regler

Spørgsmål 56: om oversendelse af oversigt over den estimerede gennemsnitlige udgift til de forskellige efterforskningsmæssige tvangsindgreb/tvangsmidler, der er hjemlet inden for strafferetsplejen

Spørgsmål 57:  om hvor langt man er på EU-plan med udviklingen af et europæisk PNR-system ift. indhentning af PNR-oplysninger

Spørgsmål 58: om at man i forbindelse med den kommende folkeafstemning om det danske retsforbehold de facto også vil stemme om tilslutning til et europæisk PNR-system

Spørgsmål 59: om den konkrete konsekvens af artikel 8, styk 2 i "Protokol nr. 22 om Danmarks stilling"

Spørgsmål 60: om efteruddannelse af jurister i politi, anklagemyndighed, domstole, statsforvaltninger, styrelser og ministerier

Spørgsmål 61: om støtte til, at jurister i Forbrugerrådet, børneorganisationer, fagforbund, Finansrådet, familieretsadvokater, forsvarsadvokater og andre relevante aktører i civilsamfundet kan få efteruddannelse

Spørgsmål 62: om, hvorvidt Danmark fortsat vil kunne gå foran med ny lovgivning på de områder, hvor der afgives suverænitet til EU, f.eks. med rettigheder på familieområdet til regnbuefamilier

Spørgsmål 63: om, hvorvidt Danmark vil kunne gå foran med ny lovgivning på insolvensområdet, hvis først suveræniteten er afgivet til EU, som f.eks. dengang Danmark som det første land indførte gældssanering

Spørgsmål 64: om at få "præciseret, hvorledes forbrugerbeskyttelsen vil kunne blive påvirket" af en eventuel dansk tilvalgsordning

Spørgsmål 65: om svar på fagforbundet FOA's anmodning om "en vurdering af, dels omfanget af de aktuelle og forventelige retsakter, dels hvilke områder retsakterne vil berøre"

Spørgsmål 66: om svar på fagforbundets anmodning om en redegørelse for lovforslagets "betydning for udviklingen af den arbejdsretslige praksis på såvel kort som længere sigt"

Spørgsmål 67: om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager

Spørgsmål 68: om fire konkrete retsakter, som regeringen ikke foreslår tilvalgt, ville øge retssikkerheden og gøre det tryggere at være borger

Spørgsmål 69: om garanti for, at tilvalgsordningen ikke vil påvirke det danske tvangsfuldbyrdelsessystem

Spørgsmål 70: om hvorvidt senere tilvalg af EU-retsakter kan "ske uden iagttagelse af proceduren i Grundlovens §20 om suverænitetsafgivelse"

Spørgsmål 71: om hvordan beslutningen om dansk deltagelse i fremtidige retsakter konkret og skidt for skridt vil foregå, hvis retsforbeholdet erstattes af en tilvalgsordning

Spørgsmål 72: om hvor mange eksempler der siden Lissabon-traktatens ikrafttræden i 2009 været på, at Danmark stemmeafgivning var afgørende for udfaldet af en EU-retsakt

Spørgsmål 73:om hvorvidt udenrigsministeren vil stille et ændringsforslag til L29 med henblik på at gøre det løfte, som statsministeren har udstedt om at dansk tilslutning til EU's overnationale asylpolitik forudsætter en folkeafstemning, juridisk bindende

Spørgsmål 74: om oversendelse af alt materiale (herunder korrespondance, notater, svar på spørgsmål o.l.) som er tilgået, fragået eller behandlet i forbindelse med arbejdet i analysegruppen (jævnfør den politiske aftale af 10. december 2014 om Danmark i Europol)

Spørgsmål 75: om parallelaftale vedrørende konkursforordningen

Spørgsmål 76: om Schengensamarbejdet

Spørgsmål 77: om man i fremtiden vil kunne afholde vejledende folkeafstemninger, inden Folketinget behandler og eventuelt vedtager yderligere EU-retsakter

Spørgsmål 78: om hvilke initiativer ministeren vil tage for at skabe gennemsigtighed og åbenhed omkring den proces og det arbejde, der har ledt til de fem ja-partiers udvælgelse af retsakter

Spørgsmål 79: om ministeren vil redegøre for grundlaget, hvorpå de konkrete EU-retsakter er blevet tilvalgt og fravalgt i ”aftalen om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender” af 17. marts 2015

Spørgsmål 80: om fremlæggelse af oversigt over domme vedr. den frie bevægelighed for personer, retspolitikken og Schengen-komplekset

Spørgsmål 81: om udarbejdelse af en oversigt over de traktatbestemmelser, som i lighed med fleksibilitetsbestemmelsen i art. 352 får en udvidet eller anden anvendelse ved dansk tilslutning til traktatens artikel 67-89 med tilhørende protokoller

Spørgsmål 82: om erklæringer i tilknytning til EU’s retslovgivning

Spørgsmål 83: om regeringen vil fremlægge en komplet kopi af samtlige gældende retsakter og andre dokumenter, som er vedtaget med hjemmel i traktatens artikel 67-89

Spørgsmål 84: om grænserne for den påtænkte overladelse af beføjelser med hensyn til lovgivende, udøvende og dømmende virksomhed

Spørgsmål 85: om danske love, som i tilfælde af et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015 ikke kan berøres af EU-retten

Spørgsmål 86: om beføjelser der vil kunne overlades til EU, uden at man skal anvende grundlovens § 88

Spørgsmål 87: om grundlovsstridighed

Spørgsmål 88: om muligheden for at overlade beføjelser vedr. Europol og politisamarbejdet særskilt på stemmesedlen ved folkeafstemningen den 3. december 2015

Spørgsmål 89: om mulighed for at bytte børnepornografiske billeder af sex med børn for at få adgang til lukkede pædofile netværk

Spørgsmål 90: om hvorvidt Europol-ansatte kan holdes ansvarlige for brud på lovregler i de lande, hvor de virker

Spørgsmål 91: om hvilke lønninger og tillæg der udbetales til ansatte i Europol

Spørgsmål 92: om automatisk adgang til alle arbejdsdokumenter og referater fra arbejdsgrupper i Rådet og Coreper

Spørgsmål 93: om automatisk adgang til alle mødeindkaldelser, mødedokumenter og referater fra regeringens specialudvalg og regeringens EU-udvalg, eventuelt under fortrolighed

Spørgsmål 94: om fremsendelse af en samlet oversigt over de omkring 678 retsakter vedr. EU’s retspolitik, som er optaget i Eur-Lex

Spørgsmål 95: om straffebestemmelser i vedtaget EU-lovgivning

Spørgsmål 96: om udarbejdelse af en oversigt over lovgivningen i de andre EU-lande på de områder, hvor regeringen anbefaler henholdsvis et dansk tilvalg og et fravalg af retsregler

Spørgsmål 97: om Danmark kan risikere at skulle udlevere kvinder, som har fået abort i Danmark, til retsforfølgelse i lande, hvor abort er forbudt

Spørgsmål 98: om hvorvidt en korrupt dommer i et andet EU-land kan forlange udlevering af værdier fra en borger i Danmark

Spørgsmål 99: om regeringens garanti for, at den danske strejkeret ikke på nogen måde kan berøres af EU’s retslovgivning

Spørgsmål 100: om hvorledes grundlovens 24-timersregel og andre vanlige retsgarantier sikres for folk, der udleveres til retsforfølgelse og mulig domfældelse i andre EU-lande

Spørgsmål 101: om, hvad den kriminelle lavalder er i de øvrige 27 EU-lande

Spørgsmål 102: om hvor mange af de øvrige EU-medlemslande der har ligestilling mellem mødre og fædre i forældremyndighedssager

Spørgsmål 103: om hvor mange af de øvrige EU-medlemslande der anerkender medmødre juridisk

Spørgsmål 104: om Grundlovens krav om, at Danmark kun kan afgive suverænitet i "nærmere bestemt omfang"

Spørgsmål 105: om udlevering af danske statsborgere til andre EU-lande, når EU's arrestordre bliver overstatslig

Spørgsmål 106: om grunden til, at danske statsborgere, der bor på Færøerne og i Grønland, ikke skal deltage i folkeafstemningen

Spørgsmål 107: om hvorvidt Danmark på linje med Norge og Island giver ofre for menneskehandel en refleksionsperiode på 6 måneder og mulighed for permanent opholdstilladelse

Spørgsmål 108: om oversendelse af en oversigt over alle vedtagne straffebestemmelser i samtlige EU-retsakter

Spørgsmål 109: om, hvorfor ministeren ikke har stillet et ændringsforslag om en folkeafstemning forud for fremtidig tilslutning til EU-retsakter på asyl- og indvandringsområdet

Spørgsmål 110: om, hvorvidt ændringsforslaget til lovforslaget (L 29 – bilag 4) i sin substans er en rent teknisk ændring af lovforslagets § 2, stk. 2

Spørgsmål 111: om, hvilken juridisk vægt der kan tillægges bemærkninger til et ændringsforslag

Spørgsmål 112: om hvad der menes med, at skader som følge af et dansk fagforbunds kollektive kampskridt, som gennemføres i Danmark over for en arbejdsgiver fra en anden medlemsstat ”som hovedregel” skal vurderes efter de danske regler

Spørgsmål 113: om hvordan det kan være et argument mod at tilvælge en retsakt ”at dansk ret i vidt omfang allerede er i overensstemmelse med direktivet

Spørgsmål 114: om svaret på L 29 spm. 95 skal forstås på den måde, at ministeren hævder, at der i EU ikke eksisterer en oversigt over strafbestemmelser vedtaget i EU-lovgivning

Spørgsmål 115: om svaret på L 29 - spørgsmål 96 skal forstås på den måde, at regeringen er klar til at anerkende og fuldbyrde en afgørelse truffet af en juridiciel myndighed i ethvert andet EU-lande

Spørgsmål 116: om hvorledes grundlovens 24-timers-regel og andre vanlige retsgarantier sikres for folk, der udleveres til retsforfølgelse og mulig domfældelse i andre EU-lande i henhold til den europæiske arrestordre

Spørgsmål 117: om at ministeren bedes bekræfte, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at der kan fastsættes en fælles kriminel lavalder på EU-plan

Spørgsmål 118: om at i forlængelse af svaret på L 29 - spørgsmål 105 bedes ministeren svare på spørgsmålet

Spørgsmål 119: om at regeringen altså ikke kan garantere, at den danske strejkeret ikke på nogen måde kan berøres af EU’s retslovgivning

Spørgsmål 120: om at der i år 2000 blev gennemført en folkeafstemning om afskaffelse af kronen og indførelsen af euroen

Spørgsmål 121: om hvorvidt et land har ligestilling mellem fædre og mødre i forældremyndighedssager har konsekvenser for afgørelserne i sådanne sager

Spørgsmål 122: om hvorvidt et land juridisk anerkender medmødre har konsekvenser for afgørelser i sager om f.eks. forældremyndighed

Spørgsmål 123: om at ministeren bedes anmode Rigspolitiet om at svare på spørgsmålet

Spørgsmål 124: om en ny folkeafstemning, såfremt et flertal i Folketinget efter et ja ved folkeafstemningen den 3. december ønsker, at Danmark skal tilsluttes en fælles asyl- og udlændingepolitik i EU

Spørgsmål 125: om ja-partierne vil tiltræde den europæiske arrestordre, når den overgår til overstatsligt samarbejde

Spørgsmål 126: om hvilke andre fora dansk politi samarbejder i internationalt

Spørgsmål 127: om hvordan er kriminalitetsniveauet i samtlige europæiske lande

Spørgsmål 128: om oversendelse af en samlet oversigt over, hvor mange søgninger i Europols informationssystem, EIS, de enkelte medlemslande og samarbejdspartnere har foretaget i 2014

Spørgsmål 129: om hvor mange gange Europol har udleveret oplysninger om danske borgere til tredjelande

Spørgsmål 130: om hvor mange gange Norge har fået afslag på anmodninger om opslag i Europols databaser

Spørgsmål 131: om hvad kriminalitetsniveauet er for menneskehandel og børneporno i hhv. Danmark, Norge og Sverige

Spørgsmål 132: om for hvilke af de ansviste retsakter i forlængelse af svaret på L 29 spm. 113 det gælder, at "et tilvalg vil være i strid med danske retsprincipper


 Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.