Tilvalgte EU-regler

Oversigt over de 26 EU-retsakter som Danmark vil vælge til, hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015 

Tilvalgte

Tilvalgte EU-retsakter

Her kan du se de 26 gældende EU-retsakter, som vil blive valgt til, hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december. Fire af retsakterne er Danmark i dag tilknyttet via parallelaftaler. Aftalepartierne vil også tilvælge tre EU-retsakter, der på nuværende tidspunkt er forslag, og derfor ikke vedtaget endnu. 

 

Samarbejde om politi og strafferet (læs om samarbejdet)

Direktivet om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager
Direktivet bestemmer, at medlemslande kan anmode andre medlemslandes hjælp til at indsamle bevismateriale i straffesager.

Læs om direktivet

Direktivet om den europæiske beskyttelsesordre 
Reglerne betyder, at politiet skal beskytte personer, som f.eks. er udsat for forfølgelse og trusler, uanset hvilket medlemsland de opholder sig i. 

Læs om direktivet

Forordningen om den civilretlige beskyttelsesordre
Reglerne betyder, at politiet skal beskytte personer, som f.eks. er udsat for forfølgelse og trusler, uanset hvilket medlemsland de opholder sig i. 

Læs om forordningen

Menneskehandelsdirektivet
Direktivet går ud på at bekæmpe menneskehandel og beskytte ofre for menneskehandel.

Læs om direktivet

Direktivet om seksuelt misbrug af børn
Direktivet handler om straf, forebyggelse og efterforskning af seksuelt misbrug, seksuel udnyttelse af børn, og børnepornografi.

Læs om direktivet

Cybercrimedirektivet
Direktivet bestemmer, hvilke former for internetkriminalitet, der skal straffes og hvor hårdt.

Læs om direktivet
 
Direktivet om markedsmisbrug
Direktivet bestemmer, hvornår insiderhandel, kursmanipulation og videregivelse af intern viden skal straffes og hvor hårdt.

Læs om direktivet

Direktivet om falskmøntneri
Direktivet bestemmer, hvilke former for falskmøntneri, der som minimum skal straffes, og hvordan det skal straffes.

Læs om direktivet

Samarbejde om civil- og handelsret (læs om samarbejdet)

Konkursforordningen
Forordningen bestemmer, hvordan sager om insolvente personer eller virksomheder skal behandles, hvis sagen vedrører flere medlemslande.

Læs om forordningen

Bevisoptagelsesforordningen
Forordningen fastlægger regler for, hvordan en domstol i et EU-medlemsland kan få optaget beviser til brug i en sag på det civil- og handelsretlige område i et andet medlemsland

Læs om forordningen

Betalingspåkravsforordningen
Forordningen skal forenkle sager om ubestridte pengekrav på tværs af grænser.

Læs om forordningen

Småkravsforordningen
Forordningen omhandler en europæisk procedure for behandling af krav på under 2.000 euro, som en part i et medlemsland har på en part i et andet medlemsland. 

Læs om forordningen

Forordningen om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav
Forordningen indfører et standarddokument, der kan bruges når en person eller virksomhed i et andet land skylder penge. 

Læs om forordningen

Mæglingsdirektivet
Direktivet skal forsøge at lette og fremme konfliktløsning gennem mægling i tvister på tværs af landegrænser i EU. Direktivet omfatter mægling i konflikter inden for f.eks. handel og familieret.

Læs om direktivet

Rom I-forordningen om lovvalg inden for kontrakt
Forordningen bestemmer, hvilket lands lovgivning, der skal bruges i sager om brudte kontrakter indenfor det civil- og handelsretlige område i EU.

Læs om forordningen

Rom II-forordningen om lovvalg uden for kontrakt
Forordningen handler om, hvilket lands regler, der gælder i sager på tværs af grænser, hvor der ikke er en kontrakt.

Læs om forordningen

Forordningen om bilaterale aftaler om lovvalgsregler
Forordningen fastsætter en procedure for, hvordan EU kan give medlemslandene bemyndigelse til at indgå bilaterale aftaler med tredjelande om lovvalgsregler på det civil- og handelsretlige område.

Læs om forordningen

Kontosikringsforordningen
Forordningen indfører en EU-procedure, hvor hensigten er at gøre det lettere, hurtigere og billigere at inddrive grænseoverskridende gæld på det civil- og handelsretlige område. 

Læs om forordningen

Samarbejde om familieret (læs om samarbejdet)

Arveretsforordningen
Forordningen skal gøre grænseoverskridende arvesager mindre komplekse gennem fælles regler.

Læs om forordningen

Bruxelles IIa-forordningen
Forordningen forsøger at forenkle behandlingen af sager om forældreansvar, børnebortførelse, separation og skilsmisse i grænseoverskridende sager. 

Læs om forordningen

Underholdspligtsforordningen
Forordningen handler om børnebidrag og ægtefællebidrag på tværs af grænser i EU.

Læs om forordningen

Forordningen om bilaterale familieretlige aftaler
Forordningen handler om muligheden for, at EU’s medlemslande indgår aftaler med lande uden for EU om forældreansvar, skilsmisse og ægtefællebidrag.

Læs om forordningen

 
 

Tilvalg af forslag til EU-retsakter

Forslag til Europol
Europol støtter landenes politimyndigheder med at om forebygge og bekæmpe organiseret kriminalitet, terrorisme og andre former for grov, grænseoverskridende kriminalitet.

Læs om europolforslaget

Forslag til europæisk PNR-samarbejde
Forslaget handler om indsamling og behandling af flypassagerlisteoplysninger (såkaldte PNR-oplysninger) til brug for bekæmpelsen af terror og grov kriminalitet.

Læs om PNR-forslaget

Forslag til Eurojust
Forslaget gør Eurojust-samarbejdet mellem de nationale anklagemyndigheder til et agentur. Der sker primært ændringer af den måde, Eurojust er organiseret på. 

Læs om eurojustforslaget

 
 

EU-retsakter omfattet af de danske parallelaftaler

Dublin-forordningen
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne.

Forordningen i Eur-Lex (EU's lovgivningsdatabase)

Eurodac-forordningen
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Forordningen i Eur-Lex (EU's lovgivningsdatabase)

Forkyndelsesforordningen
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000.

Forordningen i Eur-Lex (EU's lovgivningsdatabase)

Bruxelles I-forordningen
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 542/2014 af 15. maj 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1215/2012 med hensyn til de regler, der skal anvendes for så vidt angår Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen.

Forordningen i Eur-Lex (EU's lovgivningsdatabase)
 
 

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.