Direktiv om ret til tolke- og oversættelsesbistand i straffesager

Direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010

Nej firkant


Direktivet er fravalgt

Direktivet skal sikre mistænkte og tiltaltes ret til tolkning og oversættelse i straffesager.

Det er en menneskeret, at enhver, der bliver anholdt, snarest muligt skal have forklaret, hvad mistanken gælder. Det skal ske på et sprog, den anholdte kan forstå. 

Direktivet indeholder krav om, at der ydes tolkning under alle nødvendige møder mellem mistænkte og vedkommendes advokat. Det skal også ske, når der modtages juridisk bistand. Derudover skal en mistænkt tilbydes skriftlig oversættelse af alle væsentlige dokumenter. Desuden bestemmer direktivet, at den mistænkte skal have ret til at klage over afslag på tolkebistand.

Dansk ret vurderes i vidt omfang allerede til at være i overensstemmelse med direktivet. 

Det bestemmer direktivet:

  • Regler for mistænkte og tiltaltes ret til vederlagsfri tolkning og oversættelse.
  • Regler for tolkningen og oversættelsernes kvalitet.

Både Storbritannien og Irland har tilvalgt retsakten.

Reglerne i Danmark i dag bygger på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, cirkulæreskrivelser og almindelige forvaltningsretlige principper. 
 
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention bestemmer, at enhver der anholdes, skal underrettes om grundene til anholdelsen og om enhver sigtelse mod vedkommende. Det skal ske på et sprog, som vedkommende forstår. 

Desuden indeholder retsplejelovens § 149 også regler for tolkning og oversættelse i retssager, f.eks. i forbindelse med afhøring af personer, der ikke forstår dansk. 

Udgifter til tolkning i straffesager betales af Staten. Dette gælder også udgifter til tolkning for døve, hørehæmmede, døvblevne og stumme i sager, der behandles af retten. 
Dansk ret er i store træk i overensstemmelse med direktivet, men der vil skulle foretages enkelte justeringer, hvis retsakten tilvælges.

Mistænkte og sigtede har i Danmark ikke ret til vederlagsfri oversættelse af alle de dokumenter, direktivet giver ret til. Dansk ret giver heller ikke nødvendigvis samme ret til tolkning af al kommunikation mellem mistænkte eller tiltalte og dennes advokat.

Justitsministeriet skønner, at de ekstra oversættelser og tolkebistand vil koste staten årligt 20 mio. kr.

Danskere, der involveres i retssager i andre EU-lande, vil være omfattet af de rettigheder, direktivet giver, da andre landes lovgivning ikke skelner mellem, om den mistænkte er dansker eller tysker. 

Hvorvidt Danmark tilvælger retsakten eller ej har kun betydning for EU-borgere, der involveres i en retssag i Danmark. Disse har allerede i følge dansk lovgivning ret til tolke og oversættelsesbistand, men ikke i så vid udstrækning, som direktivet giver ret til.
Oversigt

Oversigt over EU-retsakter:

22 tilvalgte EU-retsakter
 3 tilvalgte forslag til EU-retsakter
 4 tilvalgte EU-retsakter fra parallelaftaler 
10 fravalgte EU-retsakter
 1 fravalgt forslag til EU-retsakt

Hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, bliver retsforbeholdet ændret til en såkaldt tilvalgsordning. Herunder kan du finde de EU-retsakter, der vil blive valgt til og fra ved brug af tilvalgsordningen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.