Småkravsforordningen

Forordningen omhandler en europæisk procedure for behandling af krav på under 2.000 euro, som en part i et medlemsland har på en part i et andet medlemsland 

Ja firkant


EU-retsakten vælges til, hvis det bliver et ja

Når borgere eller virksomheder bliver uenige om, hvem der skylder hinanden penge, kan det ende i en retssag. Men hvis det blot drejer sig om et lille beløb, kan det ofte ikke betale sig, fordi det er dyrt at føre en retssag. Denne forordning har til formål at gøre det mere enkelt, billigere og hurtigere at behandle grænseoverskridende tvister om mindre krav. 

Forordningen indeholder en procedure til, hvordan behandling af grænseoverskridende krav på højst 2.000 euro (ca. 15.000 kr.), skal foretages på det civil- og handelsretlige område. Proceduren er et valgfrit alternativ for parterne i sagen. Der findes parallelt hermed også nationale procedurer om mindre krav. Proceduren kan bruges i grænseoverskridende sager, hvor mindst en af parterne bor i et andet medlemsland end der, hvor retten, som behandler sagen, ligger.

Det bestemmer forordningen:

  • En procedure til behandling af grænseoverskridende krav. 
  • At en afgørelse truffet under forordningens procedure i et medlemsland skal anerkendes og gennemtvinges i det andet medlemsland. 

Forordningen er i øjeblikket ved at blive revideret, så beløbsgrænsen hæves.

Både Storbritannien og Irland har tilvalgt forordningen.

I Danmark er det retsplejeloven, der indeholder regler om behandling af sager om mindre krav. Danmark har i dag en national procedure for behandling af småkrav ved domstolene, som har til formål at indføre en enkel og omkostningsbesparende behandling. Den danske småkravsprocedure gælder for krav på højest 50.000 kr.

Derudover finder bestemmelserne i Bruxelles I-forordningen om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (domsforordningen) anvendelse i Danmark. Danske retsafgørelser truffet efter såvel den almindelige civilretlige procedure som efter den danske småsagsproces skal anerkendes og gennemtvinges i andre EU-medlemslande efter reglerne i Bruxelles I-forordningen. Omvendt skal retsafgørelser truffet i andre medlemslande også anerkendes og gennemtvinges i Danmark. 

Den europæiske småkravsprocedure er en valgfri procedure, der eksisterer parallelt med nationale procedurer om mindre krav. Forordningen vil derfor ikke ændre de danske regler om den danske procedure for mindre krav. Et tilvalg af forordningen vil betyde, at der i Danmark indføres en ny alternativ procedure for grænseoverskridende sager om småkrav, som følger samme processuelle regler som den tilsvarende procedure i andre medlemslande.

Ønsker en borger eller virksomhed fra Danmark i dag at anlægge en sag om et mindre krav i et andet medlemsland i EU, anlægges sagen efter medlemslandets nationale processuelle regler, enten som en almindelig civil sag eller efter en national småsagsproces, hvis en sådan findes. Dette kan, afhængigt af de nationale regler, være en omkostningstung proces.

Tilvalg af forordningen vil betyde, at en borger eller virksomhed fra Danmark i stedet vil kunne anlægge sagen efter den europæiske småkravsprocedure. Borgeren eller virksomheden vil således, uanset om der i det relevante medlemslands nationale lovgivning findes en småsagsproces, kunne anlægge sin sag efter den forenklede EU-procedure, hvilket vil kunne spare omkostninger.

Derudover forpligter forordningen medlemslandene til at anerkende og gennemtvinge afgørelser i et videre omfang end Bruxelles-I-forordningen. De danske myndigheder vil derfor blive forpligtet til at følge forordningens regler, når den europæiske procedure for småkrav anvendes. 

Reglerne i forordningen vil gælde umiddelbart i Danmark og kan således som udgangspunkt stå alene. Der vil imidlertid på baggrund af en nærmere lovteknisk gennemgang kunne være behov for tilpasninger i lovgivningen for at sikre forordningens praktiske anvendelse.

Et tilvalg af forordningen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige. 
Det kan i visse sager blive hurtigere og dermed billigere at inddrive mindre krav i andre lande.
Oversigt

Oversigt over EU-retsakter:

22 tilvalgte EU-retsakter
 3 tilvalgte forslag til EU-retsakter
 4 tilvalgte EU-retsakter fra parallelaftaler 
10 fravalgte EU-retsakter
 1 fravalgt forslag til EU-retsakt

Hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, bliver retsforbeholdet ændret til en såkaldt tilvalgsordning. Herunder kan du finde de EU-retsakter, der vil blive valgt til og fra ved brug af tilvalgsordningen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.