Retshjælpsdirektivet

Direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003

Nej firkant


Direktivet er fravalgt

Direktivet fastsætter mindsteregler for juridisk og økonomisk retshjælp til personer, der er indblandet i en sag på tværs af grænserne i EU. 

Direktivet indeholder mindsteregler for retshjælp til personer i forbindelse med grænseoverskridende tvister i EU. Direktivet omfatter også bestemmelser om myndighedernes behandling af retshjælpsansøgninger og om formidling af ansøgninger om retshjælp mellem myndigheder i forskellige medlemslande.  

Myndigheder i medlemslandene skal forud for retssagen tilbyde retshjælp i form af rådgivning i sager med grænseoverskridende tvister. Medlemslande skal også tilbyde juridisk bistand og fritagelse for betaling af sagsomkostninger til ansøgere, der opfylder visse økonomiske kriterier, som de enkelte medlemslande fastsætter. De omkostninger, der dækkes, skal også omfatte udgifter til tolkning, oversættelse af dokumenter og visse rejseudgifter i forbindelse med afhøring i retten. 

Retshjælpen skal også gælde, når sagerne fuldbyrdes (føres ud i livet), og hvis en sag appelleres. Det skal også være muligt i visse tilfælde at få retshjælp til udenretlige procedurer, altså når sagen gennemføres af en forvaltningsmyndighed. 

Det er det medlemsland, hvor ansøgeren bor, der skal hjælpe med at sende en ansøgning om retshjælp til det medlemsland, hvor retssagen skal føres. Dette medlemsland skal også som udgangspunkt dække visse omkostninger, f.eks. omkostninger til juridisk bistand, indtil ansøgningen er modtaget i det andet medlemsland. 


Det bestemmer direktivet:

  • At personer, der er indblandet i grænseoverskridende tvister har mulighed for retshjælp. Direktivet indeholder derfor et sæt mindsteregler for retshjælp til disse personer. 
  • Forpligter myndigheder til at behandle retshjælpsansøgninger, samtidig med at myndigheden i hjemlandet skal hjælpe med at formidle ansøgninger om retshjælp mellem dem og den udenlandske myndighed i medlemslandet, hvor sagen behandles.
Det er de danske regler fra retsplejeloven, der er gældende på området, som blandt andet omfatter dansk retshjælp og fri proces. 

Herudover gælder regler omkring udenretlige procedurer, som er sager der tages stilling til udenfor domstolene. Den offentlige retshjælp dækker ved advokattvister, som endnu ikke er indbragt for retten, men man har ikke fri proces ved udenretlige procedure. 

Det er også regler fra Strasbourg-overenskomsten, der er gældende på dette område i Danmark. Dette omfatter, hvem der står for formidlingen af retshjælpsansøgninger i sager med grænseoverskridende tvister. I Danmark er det Civilstyrelsen under Justitsministeriet, der behandler ansøgningerne.   

Den danske retsplejelov indeholder allerede mulighed for at borgere, der er bosat i andre medlemslande kan opnå retshjælp og fri proces i forbindelse med sager i Danmark. Det vurderes at direktivet vil kræve ændringer i de danske regler omkring grænseoverskridende sager.

Danske myndigheder vil med denne forordning skulle hjælpe borgere i Danmark, der er involveret i en sag i et andet medlemsland, at ansøge om retshjælp og fri proces efter reglerne dér. Myndighederne skal hjælpe med at sende ansøgningen videre til den relevante myndighed i medlemslandet, hvor sagen behandles.  

Civilstyrelsen og Domstolsstyrelsen vurderer, at det vil medføre meromkostninger for det offentlige på op mod 5 mio. kr. årligt, hvis direktivet skal implementeres. Det skyldes, at man skal give retshjælp og fri proces i større omfang end i dag i et begrænset antal sager. 

Det bliver lettere for borgere i Danmark, der er involveret i en sag i et andet medlemsland, at ansøge om retshjælp og fri proces efter reglerne dér.

Oversigt

Oversigt over EU-retsakter:

22 tilvalgte EU-retsakter
 3 tilvalgte forslag til EU-retsakter
 4 tilvalgte EU-retsakter fra parallelaftaler 
10 fravalgte EU-retsakter
 1 fravalgt forslag til EU-retsakt

Hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, bliver retsforbeholdet ændret til en såkaldt tilvalgsordning. Herunder kan du finde de EU-retsakter, der vil blive valgt til og fra ved brug af tilvalgsordningen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Folketinets Cookie politik