Offerdirektivet

Direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012

Nej firkant


Direktivet er fravalgt

Direktivet indeholder en række bestemmelser, som skal sikre offerets rettigheder.

Direktivet giver kriminalitetsofre ret til information, rådgivning og støtte. Det kan f.eks. være hjælp til at få erstatning for skade, information om offerets rolle i en eventuel straffesag, psykologbistand eller besvarelse af praktiske spørgsmål i forbindelse med sagen.

Der er tale om et minimumsdirektiv. Det vil sige, at medlemslandene kan indføre eller opretholde mere omfattende rettigheder end dem, der er fastlagt i direktivet. Direktivet skelner ikke mellem egne statsborgere og udenlandske statsborgere, hvorfor det altså finder anvendelse på alle ofre.

Det bestemmer direktivet:

  • Hvilke informationer og tjenester som myndighederne skal formidle i forbindelse med anmeldelsen af en forbrydelse.
  • Muligheden for at få oversat væsentlige dokumenter, hvis man ønsker det.
  • Offeret har krav på orientering, hvis gerningsmanden løslades eller flygter.
  • Ofre med særlige beskyttelsesbehov skal afhøres af de samme personer, medmindre særlige omstændigheder taler imod dette.
Danske myndigheder behandler i dag udenlandske statsborgere fra de andre EU-lande efter næsten de samme rettigheder som er beskrevet i direktivet – dog med enkelte undtagelser. For eksempel vil en bekræftelse på en anmeldelse pt. alene blive udfærdiget på dansk. Det samme gælder direktivets regler om myndighedernes oplysningspligt om gerningsmanden, der i Danmark aktuelt er mere begrænset.

Justitsministeriet vurderer, at et eventuelt tilvalg af direktivet vil medføre nogle lovgivningsmæssige konsekvenser for Danmark. Det vil altså sige, at Danmark skal indføre og/eller ændre eksisterende lovgivning. Dog er det samtidig Justitsministeriets vurdering, at en række af de rettigheder, der efter direktivet tilkommer ofre for forbrydelser, allerede findes i Danmark grundet administrativ praksis. Således vil de lovgivningsmæssige konsekvenser i en række tilfælde næppe kunne mærkes af den enkelte borger. 

Der er dog nogle undtagelser til ovenstående. For eksempel bestemmer direktivets artikel 5, at man har krav på at få udstedt en bekræftelse på modtagelsen af sin anmeldelse på et sprog, som man forstår. Denne skriftlige bekræftelse skal i grove træk gengive, hvad anmeldelsen drejer sig om, og skal oversættes til et sprog, anmelderen forstår, hvis man beder om det.

Derudover skal retsplejeloven formentlig ændres, så man som offer som udgangspunkt bliver underrettet, hvis gerningsmanden bliver løsladt eller flygter fra fængslet. Anmelderen vil også have krav på at få oversat relevante retsdokumenter. Ofre med særlige beskyttelsesbehov skal som udgangspunkt altid afhøres af de samme mennesker.
Oversigt

Oversigt over EU-retsakter:

22 tilvalgte EU-retsakter
 3 tilvalgte forslag til EU-retsakter
 4 tilvalgte EU-retsakter fra parallelaftaler 
10 fravalgte EU-retsakter
 1 fravalgt forslag til EU-retsakt

Hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, bliver retsforbeholdet ændret til en såkaldt tilvalgsordning. Herunder kan du finde de EU-retsakter, der vil blive valgt til og fra ved brug af tilvalgsordningen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.