Menneskehandelsdirektivet

Direktivet går ud på at bekæmpe menneskehandel og beskytte ofre for menneskehandel.

Ja firkant


EU-retsakten vælges til, hvis det bliver et ja

Menneskehandel er en grov krænkelse af menneskerettighederne. Det anses for at være en af de alvorligste forbrydelser. Menneskehandlerne tjener penge på udsatte mennesker. Det sker ved at snyde eller tvinge dem til at prostituere sig selv, hvilket særligt rammer kvinder. Men tvangsarbejde, som særligt rammer mænd, er også et udbredt problem. Menneskehandel er sammen med narkohandel blandt de største indtjeningskilder for den organiserede kriminalitet.

Direktivet skal sikre, at medlemslandenes lovgivning ligner hinanden særligt med hensyn til retsforfølgning af personer, der begår menneskehandel. Det gælder også forebyggelse og beskyttelse til personer, der udsættes for menneskehandel. 

Dansk ret vurderes allerede at være i overensstemmelse med direktivet. 

Det bestemmer direktivet:

  • Minimumsregler for, hvilke handlinger der skal være strafbare og straffene for disse.
  • Regler om straffemyndighed.
  • Regler om efterforskning og retsforfølgning af sager om menneskehandel.
  • Regler om bistand og støtte, der skal ydes til ofre for menneskehandel.
  • Regler om medlemslandenes forebyggende indsats.

Både Storbritannien og Irland har tilvalgt direktivet.

De handlinger, der kriminaliseres i direktivet, er allerede omfattet af straffelovens § 262 a om menneskehandel. Danmark er fortsat bundet af en tidligere udgave af dette direktiv.
Justitsministeriet mener ikke, at et tilvalg af direktivet vil have væsentlig betydning for borgere, virksomheder og myndigheder i Danmark. 

Et tilvalg af direktivet vil betyde, at Danmark skal have samme minimumsregler som resten af EU, når det gælder strafbare handlinger i forbindelse med menneskehandel. Der er tale om et såkaldt minimumsdirektiv. Det betyder, at Danmark kan indføre hårdere straffe, end direktivet kræver. 

Der kan være behov for lovændringer af mere teknisk karakter. Det gælder f.eks. princippet om, at afhøring af ofre ikke må gentages unødigt mange gange – i hvert fald i forhold til ofre for menneskehandel. 

Justitsministeriet vurderer ikke, at et tilvalg af direktivet vil have økonomiske eller administrative konsekvenser. 
Menneskehandel er en kriminel handling, der foregår over grænserne – både EU’s eksterne og interne grænser. Det anslås, at der hvert år er flere hundrede tusinde mennesker, der rejser til eller overføres inden for EU-området som led i menneskehandel. Lovgivningen på dette område indenfor EU berører denne problemstilling.
Oversigt

Oversigt over EU-retsakter:

22 tilvalgte EU-retsakter
 3 tilvalgte forslag til EU-retsakter
 4 tilvalgte EU-retsakter fra parallelaftaler 
10 fravalgte EU-retsakter
 1 fravalgt forslag til EU-retsakt

Hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, bliver retsforbeholdet ændret til en såkaldt tilvalgsordning. Herunder kan du finde de EU-retsakter, der vil blive valgt til og fra ved brug af tilvalgsordningen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.