Forordning om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar (Bruxelles IIa)

Forordningen forsøger at forenkle behandlingen af sager om forældreansvar, børnebortførelse, separation og skilsmisse i grænseoverskridende sager. 

Ja firkant


EU-retsakten vælges til, hvis det bliver et ja

Forordningen indeholder ikke fælles europæiske regler for skilsmisse og forældreansvar. De regler fastlægges i medlemslandene. Forordningen indeholder derimod regler for, hvilke landes regler og myndigheder, der skal afgøre en sag, der går på tværs af grænser. 

Hovedreglen er, at afgørelsen skal træffes af myndighederne i det medlemsland, hvor ægtefællerne eller barnet bor på det tidspunkt, hvor sagen anlægges. Der er dog undtagelser til dette udgangspunkt, for eksempel i sager om børnebortførelser. Her har retterne i det medlemsland, hvor barnet boede umiddelbart før bortførelsen, som udgangspunkt kompetencen til at træffe afgørelser. 

Det bestemmer forordningen:

  • At kompetencen til at træffe afgørelser i sager om forældreansvar, separation og skilsmisse ligger hos retterne i det medlemsland, hvor barnet eller ægtefællerne bor.
  • At afgørelser om forældreansvar, separation og skilsmisse der er truffet i et medlemsland, anerkendes og fuldbyrdes i de øvrige medlemslande.
Både Storbritannien og Irland har tilvalgt forordningen.
I Danmark er sager om forældreansvar og skilsmisse primært reguleret af den danske retsplejelov samt de internationale konventioner, Danmark har tilsluttet sig, bl.a. Haagerkonventionen om børnebeskyttelse. De danske regler er i vidt omfang i overensstemmelse med reglerne i forordningen.

Dansk ret svarer i dag i store træk til forordningens regler, og konsekvenserne vil derfor være begrænsede. Et tilvalg af forordningen vil indebære, at fuldbyrdelse af danske samværsafgørelser i andre medlemslande i et vist omfang lettes. 

Et tilvalg vil også betyde, at der er færre undtagelser i forbindelse med at sende børn, der er bortført til eller fra Danmark, retur. I dansk ret kan der i højere grad tages hensyn til, hvorvidt barnet vil tage skade af at blive sendt retur. 

Et tilvalg af Bruxelles IIa-forordningen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige af betydning.
Et dansk tilvalg vil betyde, at borgere i mindre grad risikerer at havne i en juridisk gråzone, hvor myndighederne i f.eks. Danmark og Tyskland hver især mener, at det er det andet lands myndigheder, der skal behandle en sag om forældreansvar eller samvær.
Oversigt

Oversigt over EU-retsakter:

22 tilvalgte EU-retsakter
 3 tilvalgte forslag til EU-retsakter
 4 tilvalgte EU-retsakter fra parallelaftaler 
10 fravalgte EU-retsakter
 1 fravalgt forslag til EU-retsakt

Hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, bliver retsforbeholdet ændret til en såkaldt tilvalgsordning. Herunder kan du finde de EU-retsakter, der vil blive valgt til og fra ved brug af tilvalgsordningen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.