Direktiv om ret til advokatbistand

Direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013

Nej firkant


Direktivet er fravalgt

Direktivet indeholder minimumsregler om, hvornår mistænkte, tiltalte og eftersøgte personer har ret til en advokat, og hvad retten til advokatbistand indebærer. 

Direktivet skal sikre retten til advokatbistand for mistænkte og tiltalte i straffesager samt for personer, der er eftersøgte gennem den europæiske arrestordre. Desuden  indeholder direktivet bestemmelser om disse personers rettigheder ved frihedsberøvelse. 

Direktivet fastsætter bl.a. regler om fortrolig kommunikation mellem en mistænkt, tiltalt eller eftersøgt person og vedkommendes forsvarer. Desuden gives der ret til at kommunikere med en tredjemand, f.eks. et familiemedlem, en arbejdsgiver mv. 

Det bestemmer direktivet:

  • Ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager, hvor en europæisk arrestordre er involveret. 
  • Ret til at underrette en tredjemand ved frihedsberøvelse. 
  • Ret til at kommunikere med tredjemand og konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen.

Hverken Storbritannien eller Irland har tilvalgt direktivet.

Reglerne i Danmark i dag reguleres i Retsplejeloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Rådets rammeafgørelse om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemslandene samt Rigspolitiets vejledning til anholdte.

Dansk ret vurderes i store træk at være i overensstemmelse med direktivet. 

Dansk ret vurderes i vidt omfang allerede at være i overensstemmelse med direktivet. På enkelte områder vil dansk ret dog skulle justeres, da direktivet indeholder en bredere ret til advokatbistand end dansk lov. F.eks. kan det komme på tale, at indføre en regel om at politiet skal underrette om og give mulighed for at udnytte retten til advokatbistand, når mistænkte personer og vidner konfronteres i umiddelbar tilknytning til en forbrydelse.

Der skal også skrives ind i dansk lov, at en person, der er eftersøgt gennem den europæiske arrestordre, og som så anholdes i Danmark, skal vejledes om sin ret til advokatbistand.

Danskere, der involveres i retssager i andre EU-lande, vil være omfattet af de rettigheder, direktivet giver, da andre landes lovgivning ikke skelner mellem, om den mistænkte er dansker eller tysker. 

Hvorvidt Danmark tilvælger retsakten eller ej har kun betydning for EU-borgere, der involveres i en retssag i Danmark. Disse har allerede i følge dansk lovgivning ret advokatbistand, men ikke i så vid udstrækning, som direktivet giver ret til.

Oversigt

Oversigt over EU-retsakter:

22 tilvalgte EU-retsakter
 3 tilvalgte forslag til EU-retsakter
 4 tilvalgte EU-retsakter fra parallelaftaler 
10 fravalgte EU-retsakter
 1 fravalgt forslag til EU-retsakt

Hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, bliver retsforbeholdet ændret til en såkaldt tilvalgsordning. Herunder kan du finde de EU-retsakter, der vil blive valgt til og fra ved brug af tilvalgsordningen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.